ROZPUSZCZALNIK NESSOL LI220HF

Właściwości Jednostka Specyfikacja Typowa wartość Metoda badawcza
Zawartość aromatów % wol. 14 - 20 17 IP 391, ISO 3837
Zawartość benzenu mg/l maks 100 < 1 NM 111
Zawartość ethylbenzenu % mas. - < 0,1 GC NM 291
Punkt zapłonu PMcc °C min. 64 65 EN ISO 2719
Destylacja początku wrzenia °C min 176 182 EN ISO 3405
Destylacja, 90 % °C - 208 EN ISO 3405
Destylacja, temp. końcowa °C - 219 EN ISO 3405
Destylacja, punkt końcowy °C maks 225 222 EN ISO 3405
Zawartość siarki mg/kg maks 3 < 1 EN ISO 20846
ASTM D 3120
Korozja miedzi maks 1b 1a EN ISO 2160
Próba doktora przymiotn. przymiotn. ASTM D 4952
Wskaźnik bromowy - 103 ASTM D 2710
Punkt anilinowy °C - 59 ISO 2977
Wartość żywicowo-butanolowa - 35 ASTM D 1133
Lepkość, +20 °C mm2/s - 1,7 EN ISO 3104
Lepkość, +40 °C mm2/s - 1,2 EN ISO 3104
Gęstość, +15 °C kg/m3 - 800 EN ISO 12185
Barwa wg Saybolta min +30 +30 ASTM D 6045
Współczynnik załamania +20 °C - 1,444 ASTM D 1218


The Solvent Emission Directive (EU Directive 1999/13/EC) limits emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs).

This directive defines a VOC as any organic compound having a vapour pressure of 0.01 kPa or more at +293.15 °K (+20 °C).

Vapour pressure of LI220HF at +20 °C is > 0.01 kPa, measured.