ROZPUSZCZALNIK NESSOL LIAV200

Właściwosci Jednostka Specyfikacja Typowa wartość Metoda badawcza
Zawartość aromatow % wol. maks 0,3 0,05 NM 77 (UV)
Zawartość benzenu mg/l maks 100 < 1 NM 111 (GC)
Zawartość ethylbenzenu % wt - < 0,1 GC NM 291
Punkt zapłonu APcc C min 38 41 DIN 51755
Punkt zapłonu PMcc C - 44 EN ISO 2719
Destylacja pocz.tku wrzenia C min 150 158 EN ISO 3405
Destylacja, 50 % C - 168 EN ISO 3405
Destylacja, temp. końcowa C maks 200 195 EN ISO 3405
Zawartość siarki mg/kg maks 3 < 1 EN ISO 20846
ASTM D 3120
Korozja miedzi maks 1b 1a EN ISO 2160
Proba doktora przymiotn. przymiotn. ASTM D 4952
Wskaźnik bromowy - < 20 ASTM D 2710
Punkt anilinowy C - 67 ISO 2977
Wartość żywicowo-butanolowa - 32 ASTM D 1133
Lepkość, +20 C mm2/s - 1,3 EN ISO 3104
Lepkość, +40 C mm2/s - 1,0 EN ISO 3104
Gęstość, +15 C kg/m3 - 774 EN ISO 12185
Barwa wg Saybolta min +30 +30 ASTM D 6045
(D156)
Współczynnik załamania +20 oC - 1,430 ASTM D 1218


The Solvent Emission Directive (EU Directive 1999/13/EC) limits emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs).

This directive defines a VOC as any organic compound having a vapour pressure of 0.01 kPa or more at +293.15 °K (+20 °C).

Vapour pressure of LI220HF at +20 °C is > 0.01 kPa, measured.