ROZPUSZCZALNIK NESSOL LIAV250

Właściwości Jednostka Specyfikacja Typowa wartość Metoda badawcza
Zawartość aromatów % wol. maks 0,5 < 0,3 NM 77
Zawartość benzenu mg/l maks 100 < 1 NM 111
Zawartość ethylbenzenu % wt - < 0,1 GC NM 291
Punkt zapłonu PMcc °C min 76 79 EN ISO 2719
Destylacja początku wrzenia °C min 200 205 EN ISO 3405
Destylacja, 95% °C - 239 EN ISO 3405
Destylacja, temp. końcowy °C - 243 EN ISO 3405
Destylacja, punkt końcowy °C maks 250 245 EN ISO 3405
Zawartość siarki mg/kg maks 3 < 1,0 EN ISO 20846
ASTM D 3120
Korozja miedzi maks 1b 1a EN ISO 2160
Wskaźnik bromowy - < 20 ASTM D 2710
Punkt anilinowy °C - 73 ISO 2977
Wartość żywicowo-butanolowa - 30 ASTM D 1133
Lepkość, +20 °C mm2/s - 2,4 EN ISO 3104
Lepkość, +40 °C mm2/s - 1,7 EN ISO 3104
Gęstość, +15 °C kg/m3 - 806 EN ISO 12185
Barwa wg Saybolta +30 +30 ASTM D 6045
Współczynnik załamania +20 °C - 1,443 ASTM D 1218
Punkt palic mm - 28 ISO 3014


The Solvent Emission Directive (EU Directive 1999/13/EC) limits emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs).

This directive defines a VOC as any organic compound having a vapour pressure of 0.01 kPa or more at +293.15 °K (+20 °C).

Vapour pressure of LI220HF at +20 °C is > 0.01 kPa, measured.