ROZPUSZCZALNIK NESSOL LIAV110

Właściwości Jednostka Specyfikacja Typowa wartość Metoda badawcza
Zawartość aromatów % wol. maks 0,05 < 0,01 NM 124, EN 14517
Zawartość benzenu % wol. maks 0,01 0,001 NM 124
Destylacja początku wrzenia °C min 87 91 EN ISO 3405
Destylacja, temp końcowa °C maks 110 105 EN ISO 3405
Zawartość siarki mg/kg maks 3 < 1 ASTM D 3120
Korozja miedzi maks 1 1a EN ISO 2160
Próba doktora przymiotn. przymiotn. ASTM D 4952
Gęstość, +15 °C kg/m3 - 728 EN ISO 12185
Barwa wg Saybolta +30 +30 ASTM D 6045
Wspólczynnik zalamania +20 °C - 1,403 ASTM D 1218
Pozostalość po destylacji mg/100 ml maks 1 < 1 ASTM D 1353
n-hexan % wt maks 4,5 0,8 EN 14517


The Solvent Emission Directive (EU Directive 1999/13/EC) limits emissions of Volatile Organic Compounds (VOCs).

This directive defines a VOC as any organic compound having a vapour pressure of 0.01 kPa or more at +293.15 °K (+20 °C).

Vapour pressure of LI220HF at +20 °C is > 0.01 kPa, measured.